ACORD DE PRESTARE A SERVICIILOR

ACORD DE PRESTARE A SERVICIILOR

1.Obiectul Acordului

1.1   Compania “PESOTO" L.T.D. (în continuare numit Executant) prestează servicii de livrare de bunuri (colete) din depozitele Executantului (aflate în Statele Unite ale Americii, în statul  Delaware, oraşul Wilmington) conform condiţiilor prezentului Acord (în continuare – “Acord”) pentru persoane fizice majore, care se înregistrează pe pagina web www.pesoto.com (în continuare – “Client”), (în continuare – “Servicii”).

1.2   Înregistrarea Clientului în compania “PESOTO L.T.D.” este benevolă şi gratuită.  Înregistrarea se efectuează pe pagina web www.pesoto.com,  iar condiţiile de utilizare sunt publice.  Înregistrarea clientului pe site semnifică acceptarea condiţiilor prezentului Acord,  precum şi a tuturor anexelor acestuia.

1.3   În cazul în care Clientul nu este de acord cu cel puţin o clauză a prezentului Acord, el nu este în drept să beneficieze de Servciile Executantului.

1.4   Executantul  îşi rezervă dreptul de a introduce modificări în prezentul Acord. În legătură cu acest fapt, Clientul îşi asumă responsabilitatea de a urmări cu regularitate modificările prezentului Acord, ce vor fi postate pe pagina web www.pesoto.com.

1.5  Pentru furnizarea serviciilor   Executantul  deține  taxe de catre Client prevăzute in art . 7 „Livrarea bunurilor şi achitarea serviciilor”, “Tarifele”

 

2.     Descrierea serviciilor

2.1   Executantul prestează servicii la prezentarea de către Client a adresei cu un număr individual al camerei din SUA pentru primirea bunurilor,  care au fost achitate individual de către Client pentru potenţiala ambalare/despachetare şi  transmitere la depozitul Executantului (sau al reprezentantului său oficial, în continuare numit – depozitul Executantului) din Moldova.  În vederea prezentului Acord, Bunul – este proprietatea Clientului,  este bunul ambalat pentru expediere în Moldova,  numit în continuare – Colet.

2.2   Numărul camerei pentru care nu se fixează niciun colet pe parcursul unei perioade de 12 luni din data înregistrării,  se va considera inactiv şi se va anula.

2.3   Executantul se obligă să primească la depozitul său bunurile achitate individual de către client în magazinul-online,  cu condiţia indicării corecte a adresei primite de la Executant,  precum şi datele destinatarului.

2.4   Serviciile se consideră pe deplin prestate de către Executant din moment ,  cind Clientul primeşte coletul în depozitul Executantului din Republica Moldova.

2.5   Pentru prestarea servciilor Executantul este în drept să apeleze,  fără acordul Clientului,  la persoane terţe, aşa cum sunt: servicii poştale sau de curierat.

 

3.     Perfectarea comenzii

3.1   Apreciind în prealabil calitatea, parametrii şi caracteristicile bunului,  Clientul perfectează independent comanda pe site-ul magazinului-online, care oferă servicii de livrare pe teritoriul SUA.

3.2   Clientul se angajează să achite, din numele său, bunurile indicate, vânzătorului bunurilor, cu condiţia că acest vânzător livrează bunurile pe teritoriul SUA.

3.3   Clientul poartă răspundere pentru corectitudinea datelor indicate de către acesta la înregistrarea comenzii bunurilor, și să transmită informația privind comanda, executantului, înaintea sosirii acesteia.

3.4   Executantul nu poartă răspunderea pentru calitatea şi completările bunurilor primite la depozitul său.  De asemenea,  nu asigură garanţia bunurilor achiziţionate de către Client prin intermediul magazinului-online.

3.5   Executantul se angajează să primească la depozitul său din SUA bunurile de la vânzător, livrate de către serviciile poştale, să cântărească, precum şi să reambaleze, la solicitarea Clientului, bunurile primite la depozit, pentru a reduce greutatea acestora, iar mai apoi să le transporte la depozitul Executantului din Moldova.

3.5 (1)Prestatorul de servicii este obligat să accepte şi să  primească coletele( bunurile) la depozitul său în SUA, care sunt livrate de către serviciul  de curierat, poştal sau transportare de la vînzător sau magazin. La fel,  prestatorul este obligat să primească coletul, să efectueze toate procedurile necesare precum reambalarea, calcularea greutăţii, pentru transportarea acestuia la depozitul din Republica Moldova. Coletul - bunul sau produsul(-ele), pot fi  considerate recepţionate la depozit, numai la semnarea destinatarului (în SUA). Coletele ce au statutul "LIVRAT LA DESTINAŢIE" fără semnătura destinatarului (în SUA), nu pot fi  considerate  drept la o livrare sigură.

3.6   Executantul va notifica Clientul despre momentul sosirii mărfurilor la depozitul din SUA în termen de 3 zile din momentul primirii marfurilor, printr-o notificare la adresa de e-mail specificată de către client în momentul înregistrării pe pagina de web www.pesoto.com și va  afișat în cabinetul personal. Termenul de depozitare gratuita a coletelor nedeclarate in stoc la depozitul  SUA este de 30 de zile. In cazul lipsei de interes pentru acest produs de catre Client in termen de 30 de zile de la data primirii la depozit în Statele Unite ale Americii, Antreprenorul va avea dreptul de a dispune de bunuri fără notificarea prealabilă a Clientului.

3.7   Clientul poartă responsabilitate pentru corespunderea bunului achiziţionat cu condiţiile de livrare ale serviciilor poştale, ce acţionează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi a Codului Vamal al Republicii Moldova, inclusiv, incluzând, dar fără a se limita la dimensiunile şi greutatea ambalajului poştal, necesar pentru livrarea bunului către Clinet.

3.8   Executantul este în drept să refuze Clientului prestarea serviciilor în cazul în care bunul nu corespunde condiţiilor de livrare a serviciilor poştale, ce acţionează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi a Codului Vamal al Republicii Moldova, incluzând, dar fără a se limita la dimensiunile, greutatea şi conţinutul bunului, incluzând, totodată, dimensiunile şi greutatea ambalajului poştal necesar pentru livrarea bunului către Client.

3.9   Transportarea bunurilor se efectuează pe cale aeriană. Durata medie a livrării constituie 5-11 zile lucrătoare din momentul expedierii coletelor de la depozitul din SUA.

3.10  Informaţia despre costul livrării este trimisă Clientului la sosirea bunurilor pe teritoriul Republicii Moldova.

3.11  După livrarea bunului la depozitul Executantului în Moldova, Executantul informează Clientul despre posibilităţile de primire a bunului printr-o notificare la adresa de e-mail, indicată de către Client. Termenul de păstrare gratuită a bunului la depozitul Executantului constituie 30 (treizeci) de zile. În cazul expirării acestui termen, pentru păstrarea bunului şi/sau coletelor. Perioada de păstrare gratuită începe din data sosirii bunului la depozitul Executantului. În caz de nerevendicare de către Client a produsului timp de 30 (treizeci) de zile din data sosirii la depozit, Executantul este în drept să folosească bunul fără a preîntâmpina suplimentar Clientul.

3.12  Eliberarea bunului unei persoane terţe este permisă doar la prezentarea unui act din cele enumerate în continuare: paşaportul original al persoanei beneficiare (sau un alt act de identitate), originalul actului ce confirmă achitarea Serviciilor, procura notarială, perfectată de către Client, sau prin codul de bare a coletului pentru eliberarea prin terminal.

3.13  Faptul recepţionării de către Client a coletului în starea şi în cantitatea corespunzătoare, precum şi lipsa pretenţiilor faţă de Executant se confirm în mod automat prin scanarea în timpul eliberării coletului în oficiu, sau prin semnarea facturii in caz cind coletul este livrat de curier.

 

 4.     Obligaţiunile Clientului

4.1   Clientul se obligă să ia cunoştinţă independent de textul prezentului Acord, să verifice disponibilitatea modificărilor acestuia, precum şi a anexelor acestuia.

4.2   Clientul se angajează să asigure Executantul cu toată informaţia necesară pentru îndeplinirea servicilor solicitate.  În cazul lipsei informaţiei necesare complete,  Executantul  îşi rezervă dreptul de a nu presta serviciile Clientului.

4.3   Clientul se angajează să achite facturile şi să acopere cheltuielile în timp util, în legătură cu prestarea serviciilor din partea Executantului. Executantul nu va deservi Clientul în cazul în care resursele financiare oferite de către Client sunt insuficiente pentru prestarea Serviciilor si să păstreze dovada de plată pentru Serviciile Executantului.

4.4   Clientul se angajează să urmărească independent evidenţa sosirii mărfurilor la depozitul Executantului.

4.5   Clientul declară şi garantează ca nu va atrage Executantul ca reclamat în ceea ce priveşte eventualele litigii, apărute în urma anumitor datorii şi cheltuieli, în legătură cu paguba adusă Clientului de către persoane terţe, încluzând, dar fără a se limita la vânzătorul bunului şi la serviciile poştale.

4.6   Să semneze factura de pe colet.

4.7  La cerere sa prezinte documente care atestă identitatea clientului , precum și documente care confirmă cumpărarea unui produs în magazinul online.

4.8. Clientul se obligă să indice date valide cu privire la nume, prenume , adresa de domiciliu , telefon si e-mail , atunci când se  înregistreaza pe site-ul www.pesoto.com .

 

5.     Obligaţiunile Executantului

5.1   Executantul se angajează să presteze Serviciile Clientului în conformitate cu descrierea Serviciilor pe site-ul www.pesoto.com,  precum şi cu definirea din articolul 1.1 al prezentului Acord, dacă cererea Clientului nu este în contradicţie cu reglementările, cerinţele şi restricţiile prevăzute în prezentul Acord, ce acţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare a SUA şi R. Moldova.

5.2   Să păstreze confidenţialitatea datelot despre Client. Datele despre Client pot fi prezentate doar în cazurile prevăzute de către legislaţia în vigoare a SUA şi RM.

5.3   Să ofere Clientului posibilitatea de recepţionare a informaţiei cu privire la stare şi locul aflării coletului acestuia.

 

6.     Proceduri vamale

6.1   Declararea bunului (indicarea denumirii expeditorului, codul şi preţul bunului) pe pagina web www.pesoto.md este obligatorie. Clientul îşi asumă răspunderea absolută în ceea ce priveşte veridicitatea informaţiei.

6.2   Clientul îşi asumă responsabilitatea pentru perfectarea procedurilor vamale ale bunului livrat pe teritoriul Republicii Moldova.  Conform unui acord suplimentar al Părţilor, Executantul poate acorda Clientului ajutorul necesar în mod consultativ.

6.3   Plata serviciilor este o condiţie obligatorie până la începerea perfectării procedurilor vamale ale bunului.

6.4    În cazul în care autorităţile competente vor aplica penalizări Executantului din cauza îndeplinirii incomplete sau parţiale ale cerinţelor prezentului Acord de către Client (de exemplu, declaraţia incompletă sau parţială a produselor), Executantul îşi rezervă dreptul de atribuire a responsabilităţii Clientului de a recupera cuantumul amenzii.

6.5 În cazul livrarii  mărfurilor interzise de legislatie pe teritoriul Republicii Moldova, aceste bunuri pot fi confiscate de autoritățile vamale din Republica Moldova, iar subiectul client tras la răspunderea administrativă sau penală.

 

 7.     Livrarea bunurilor şi achitarea serviciilor

7.1   Costul Serviciilor se stabileşte din greutatea totală a coletelor,  ţinând cont de greutatea efectivă şi volumetrică ale acestora.  Dacă volumul depăşesşte greutatea reală, costul Serviciilor, adică greutatea facturabilă va depinde de greutatea volumetrică.  Greutatea Volumetrică se calculează prin înmulţirea lungimii, lăţimii şi înălţimii coletului şi împărţirea cifrei obţinute la 6000. Pentru unităţile de măsură exprimate în centimetri şi kilograme se aplică următoarea formulă: LungimeaXLăţimeaXÎnălţimea/6000. Pentru informaţii suplimentare accesaţi „Secţiunea tarife” de pe pagina web www.pesoto.com. Astfel, costul greutăţii facturabile obţinut după formulă constituie 10 USD pentru 1(un) kilogram de colet,  achitat în lei la cursul BNM din data efecturării plăţii pentru Servicii. In caz cind greutatea coletului este mai mare de 3,1 kg - tariful este 9 $/kg si mai mult de 5 kg -  8,0 $/kg.

7.2   Plata se va efectua,  în exclusivitate,  cu cardul in contul personal a clientului pe www.pesoto.md.  Altfel, confirmarea recepţionării sumei nu se va efectua în termenii stabiliţi, ceea ce va cauza reţinerea livrării coletelor.

7.3   Rotunjirea se efectuează cu o precizie de până la 100 gr.        

7.4   Decontarea între Părţi se realizează pe baza facturii furnizate de către Executant, după sosirea coletului, nu mai târziu de 14 zile de la data sosirii la depozitul din Moldova.

7.5   În cazul în care Clientul are datorii faţă de Executant,  predarea coletului va avea loc doar după stingerea în totalitate a datoriilor existente.

7.6   În cazul în care greutatea volumetrică sau efectivă a coletului/încărcăturii primit în SUA depăşeşte 20kg, compania este în drept să stopeze livrarea coletului/încărcăturii până la achitarea avansului de către Client pentru Servicii,  în mărime de 50% din suma totală, despre care Clientul va fi informat în scris.

7.7   Clientul este obligat să achite factura şi cheltuielile suplimentare,  înaintate de către Executant,  în decurs a 14 zile din momentul sosirii coletului.

7.8   În caz de întârziere a plăţii, Executantul păstrează coletul în depozit conform art. 3.11 al prezentului Acord,  până la achitarea integrală a serviciilor de către Client Executantului.

7.9   Deorece Executantul, pe teritoriul RM, livrează Clientului coletul prin intermediul personelor terţe, Executantul nu poartă răspundere pentru pierderea coletului. Persoana terţă este obligată să ramburseze Clientului, la solicitarea acestuia, costul integral al coletului, numai la existenţa unei asigurări. În caz că lipseşte o asemenea asigurare, conform Convenţiei de la Varşovia, Clientului i se va rambursa suma în mărime de 20 USD pentru un kilogram.

 

8. Serviciu de reambalare

8.1 Reambalarea serviciu inseamna eliminrea coletului de ambalare inutila, în cazul în care este posibil, prin eliminarea cutiei poștale sau micșorarea  ei. Ambalajul va fi considerată redus, în cazul în care rămâne 1-2 cm de spațiu pe oricare dintre laturi.

8.2 Cutie poștală nu va fi redusă și nu va fi mutata în pachet,  în cazul în care Clientul nu a declarat acest lucru în biroul său privat.

8.3 Diferite produse sau comenzi  nu se combina într-un singur pachet pentru a asigura siguranta si a evita deteriorarea lor.  Cutii de pantofi nu se desfac , iar ambalajul original nu se elimina în cazul daca cerință nu era declarata de Client.

8.4 Ambalajul  original nu se  deschide si nu se elimina , precum și materiale de protecție, indiferent de selecție / respingere reambalarei de Client .

8.5  Colete care conțin elemente inpachetate într-o cutie de cadou , componente fragile si electronice nu pot fi reambalate pentru a asigura siguranța conținutului lor.

8.6  Îmbrăcămintea, încălțămintea, livrata în cutii poate fi reambalata într-o pungă de plastic cu o marcă corespunzătoare  numai în caz cind sunt indicate ambele bife in contul personal al Clientului , și in factura de plata va fi luată în considerare numai greutatea fizică a acestor colete .

8.7   In procesul reambalarii produsele nu se deterioreaza si nu se farim pentru a reduce dimensiunea lor .

8.8  Compania nu duce răspundere în caz că produsul se deteriorează antunci cînd Clientul ia decizia de a  bifa reambalare a marfii. 

 

  9. Asigurarea coletului.

9.1 Pentru a asigurarea coletului este nevoie sa indicati bifa în categoria “Asigurare” . Activarea sau dezactivarea acest serviciu nu va afecta statutul său în ceea ce privește părțile, care au prezentat deja o factură .

9.2 Asigurarea acoperă în întregime riscul de pierdere a coletelor livrate la depozitul nostru și transmise de orice expeditor .

9.3  Asigurarea nu se referă la riscurile de deteriorare a următoarelor pachete : trimis de o persoană fizică ; achiziționate de pe eBay sau alte licitații ; conținând elemente renovate și utilizate; parcele care au sosit în Statele Unite , fără de urmărire numere cu  atribuirea unui număr de pistă generat automat de Pesoto .

9.4 Costul asigurării este de 2,5 % din valoarea conținutului coletului, menționat în declarație. Această sumă va fi înregistrată în factura de plată a serviciilor de livrare.

9.5 Asigurarea protejează colete de la daune externe sau pierdere. Serviciul nu include o verificare a stării produselor cu extragerea din cutie .

9.6 Asigurarea produselor fragile ( sticlă, monitoar , sticlarie, portelan, candelabre, etc. ) nu acoperă pagubele în cazul în care ambalajul lor nu are semne vizibile de deteriorare . În caz de deteriorare parțială la conținutuli ( sticlărie, monitor, etc. rupt ) cind ambalajul nu are nici un prejudiciu extern , beneficiarul trebuie să plătească costul de transportare. În caz contrar, Contractantul își rezervă dreptul de a suspenda furnizarea de servicii la acest client neregenerabil pentru continuarea cooperării .

9.7. Compania Pesoto își retrage obligațiunile  de asigurare la momentul transmiterii coletului serviciului de curierat, pentru livrarea la adresa destinatarului. Cazul asigurării are loc până la ieșirea parcelei din oficiu. Intregimea sau deteriorarea parcelei se fixată de destinatar în prezența angajatului Pesoto în biroul companiei.

9.8  Valoarea compensației pentru bunul asigurat este limitată si depinde de costul mărfurilor in baza documentelor, care confirmă achiziția lor, dar care nu depășește suma indicată de Client în Declarația pe parcelă.

9.9  Pentru a obține rambursarea costului bunului asigurat, în cazul de deteriorării coletului, Clientul trebuie să furnizeze un document care să confirme îndeplinirea achizițiilor sale în magazin sub forma comprimat , împreună cu numărul de urmărire , US Postal Service.

9.10. În cazul în care coletul a fost pierdut sau deteriorat, rambursarea costului bunului asigurat va fi implementată nu mai târziu de 30 de zile de la data sosirii a zborului în Republica Moldova .

9.11 Pentru a obține rambursarea costului bunului asigurat, în cazul pierderii coletului , este obligatoriu să adăugați numărul de urmărire în contul personal al Clientului online pesoto.com împreună cu activarea asigurării, pînă la momentul expedierii coletului de la depozitul Executantului din SUA. Doar un număr de urmărire valid , USPS , Fedex , UPS va fi considerat ca o dovadă de livrare, inclusiv data sosirii la sediul depozitului. 

 

 10. Limitarea răspunderii

10.1   Executantul nu poartă răspundere pentru orice cheltuieli sau pagube directe sau indirecte ale Clientului, care pot fi aplicate Clientului în urma beneficierii serviciilor Executantului, cauzate Clientului în urma utilizării sau imposibilităţii de utilizare a Serviciilor care au generat greşeli, omisiuni, pauze în lucru, ştergerea fişierelor, modificarea funcţiilor, defectelor, reţineri în lucru la transmiterea datelor etc.

10.2   Executantul nu poartă răspundere pentru acţiunile persoanelor terţe şi schimburilor de ture, utilizate la livrarea bunului către Client, dar care nu ţin de Executant, aşa cum sunt:  băncile, serviciile poştale şi de curierat, furnizorii de servicii internet, serviciile de e-mail, sistemele de plăţi, ş.a.

10.3   Executantul nu poartă răspundere de termenele livrării bunurilor de la Vânzător către Executant.

10.4   Executantul nu poartă răspundere de calitatea şi completările bunurilor primite la depozitul său, precum şi nu asigură garanţia bunurilor achiziţionate de către Client.

10.5   Executantul nu verifică bunurile primite de la vânzător în conformitate cu caracteristicile declarate de către vânzător şi în cazul greşelilor vânzătorului, Executantul nu poartă răspundere pentru bunurile necorespunzătoare.

10.6   Executantul nu poartă răspundere pentru alegerea de către Client a vânzătorilor necompetenţi în cazuri ca: bunul este trimis cu întârziere, bunul este transmis, dar nu corespunde cu descrierea, bunul nu funcţionează (deşi este indicat ca este funcţionabil), bunul nu este trimis în general (cazuri de escrocherie).

10.7   Clientul este de acord să nu atragă Executantul ca reclamat în ceea ce priveşte eventualele litigii, apărute în urma datoriilor şi cheltuielilor, în legătură cu paguba adusă Clientului în urma activităţii  persoanelor terţe, incluzând, dar fără a se limita la Vânzătorul bunului, la serviciile poştale şi de curierat, precum şi a sitemelor de plăţi.

10.8   În cazul completării facturii de către Client sau de către reprezentanți autorizați ai Executantului în numele Clientului, perfectată într-un birou privat, responsabil de corectitudinea și caracterul complet al informațiilor indicate în declarație și în factură este Cientul.

10.9   Executantul nu este responsabil de colectarea de taxe vamale sau alte taxe percepute pentru livrarea de colete, nu le compensează, și nu reprezintă interesele Clientului în organele vamale.

10.10 Executantul nu poartă răspundere pentru întârzierea/reţinerea şi/sau amânarea/anularea     rutelor aeriene în cazuri de forţă majoră (de exemplu: condiţii meteorologice nefaste, orarele anulate sau modificate ale companiilor aeriene, ş.a.), precum şi în legătură cu zilele de sărbătoare în SUA sau RM.

10.11 Executantul nu prestează servicii de transport din Republica Molodva în SUA.

10.12 Executantul nu va fi responsabil pentru pachetul , care nu a ajuns la depozit în Statele Unite în lipsa unor dovezi scrise din partea expeditorului .

10.13 Executantul nu este responsabil pentru procedurile vamale din Republica Moldova , sau altor organisme autorizate în caz de încălcare de  Client al Acordul utilizatorului : indicația informației false în declarația, comanda marfurilor interzise pentru transportare , etc. (Lista o puteți vedea aici : https://pesoto.md/md/mol/272/blogdetail.html)

10.14 Executantul nu este responsabil pentru compensarea fondurilor pentru colete pierdute sau deteriorate în caz de refuzare a Clientului de asigurare in contul personal. 

10.15 Pentru expedierea coletelor, completarea a declarațiilori in biroul privat trebue să fie formată în timp util.

 

11.     Termenul şi încheierea Acordului

11.1   Acordul intră în vigoare din momentul primirii acestuia de către Client şi este valabil până la ridicarea bunului de către Client.

11.2   Executantul este în drept să înceteze, unilateral, prestarea tuturor Serviciilor, în cazul nerespectării de către Client a oricărei condiţii a prezentului Acord.

11.3   Dacă Cumpărătorul oferă o informaţie neveridică despre el însuşi sau dacă Executantul are motive întemeiate să creadă că informaţia oferită de către Client este neveridică, incompletă sau inexactă, Executantul este în drept să refuze Clientului prestarea Serviciilor, parţial sau în totalitate.

11.4   Acordul poate fi modificat de către Executant fără o notificare specială, noua versiune redactată a acordului intrând în vigoare după 3 (trei) zile de la publicarea acestuia, cu excepția cazului în care se prevede altfel în noua versiune a Acordului. Unica versiune veridică a Acordului poate fi găsită la adresa www.pesoto.com.

11.5   Executantul este în drept să înceteze prestarea Serviciilor în cazul în care Clientul provoacă pagube Executantului sau persoanelor terţe prin încălcarea clauzelor prezentului Acord.

11.6   În cazul încetării prestării Serviciilor, Executantul nu poartă răspundere pentru avizarea sau neavizarea unei terţe părţi despre privarea Clientului de acces şi de posibilele urmări, apărute în urma asemenea avizări sau în lipsa acestora.

 

12. Forța majoră

12.1  Părţile sunt exonerate de responsabilităţi pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a obligaţiilor prevăzute în prezentul Acord, dacă nerespectarea în cauză a survenit ca rezultat al circumstanţelor de forţă majoră, apărute după încheierea Acordului, care nu au putut fi prevăzute sau prevenite  prin măsuri rezonabile (forță majoră). Printre aceste situaţii excepţionale se numără: inundaţii, incendii, seisme, explozii, uragane, epidemii şi alte fenomene ale naturii, precum şi situaţii de război şi acţiuni militare etc.

12.2 Părţile nu poartă nicio responsabilitate pentru pagubele survenite, inclusiv pierderi şi cheltuieli, apărute în legătură cu pretenţiile sau cerinţele persoanelor terţe, ce pot apărea în condiţii de forţă majoră.

12.3 În cazul circumstanţelor de forţă majoră, termenele stabilite de îndeplinire a obligaţiunilor, indicate în Acord, vor fi transferate pe perioada în care acţionează aceste circumstanţe de forţă majoră.

 

13. Alte condiţii

13.1  Litigiile apărute  în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor prezentului Acord vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. Prezentul Acord este întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

13.2  Acordul reprezintă înţelegerea şi acordul total al Părţilor cu privire la obiectul acestuia şi anulează toate negocierile, înţelegerile şi acordurile încheiate anterioar între Părţi. Niciuna dintre Părţi nu este obligată de nicio garanţie, condiţie, definire, etc., decât cele prevăzute în prezentul Acord.

13.3  Prezentul Acord poate fi modificat unilateral de către Executant.

13.4  Prezentul Acord este un contract cu putere juridică încheiat între Părţi, ce reglementează folosirea de către Client a Serviciilor prestate de către Executant.

13.5  Înregistrarea pe site-ul www.pesoto.md semnifică acceptarea tuturor condițiilor prezentului Acord.

13.6  După acceptarea de către Client a condiţiilor prezentului Acord, toate înţelegerile, negocierile, discuţiile anterioare purtate între Client şi Executant îşi pierd puterea lor juridică.

13.7   La fel  în cazul cenzurii sau utilizare a lexicii nenormative în adresa colaboratorilor de oficiu,precum şi în cazul comportamentului agresiv în sediul oficiului, Compania este în drept să omită account -ul clientului în cauză şi să nu îi mai presteze servicii.

13.8 Orice informații postate pe pagina de internet a contractantului www.pesoto.md prezinta o parte reală și integrantă din acordul prezentl.  Din momentul apăsarii butonului "sunt de acord ", se crede că el a fost acceptat în totalitate cu termenii săi .

13.9 Executantul nu va fi responsabil pentru livrarea de colete din Statele Unite ale Americii  în cazul în care Clientul a făcut o greșeală în scrierea adresei de depozit a contractantului în SUA .  Schimbarea de Client  adresei parțial sau total nu se permite . Introducerea  adresei  trebue să fie făcuta cu mare grijă si atentie, în conformitate cu datele afișate în contul personal .

13.10  Executantul este responsabil exclusiv pentru furnizarea serviciilor urmarite in acest acord. 

13.11 Executantul are dreptul de a înregistra interacțiunile cu clienții, folosind instrumentele de pe Internet , telecomunicații , monitorizare video , inclusiv , de exemplu , conservarea mesajelor de e -mail și înregistrarea convorbirilor telefonice care Contractantul are dreptul de a utiliza pentru a proteja interesele lor în litigiu .

13.12 Clientul admite că toate datele personale si documentele ( pașapoarte , cod , etc. ) sunt reale , și își asumă responsabilitatea.

13.13 Datele cu caracter personal ale clientilor sunt confidențiale . Executantul nu furnizează aceste informații unor terței părți fără autorizație corespunzătoare din partea Clientului .

 

 

 

Va multumim pentru colaborare!

 

 

Cu respect,  “PESOTO” 

 

 

Noutăți în  Instagram

Contactează-ne
  • Chisinau, str. Bulgara 24
  • 373 79 853 646
  • info-md@pesoto.com
  • Luni - Vineri:  de la 10:00 pînă la 18:00
© 2015 Created by webdeveloper.ge